2437 State Highway 80, Sherburne, NY 13460 (607)-674-4842